menu
menu close

Kontrola komínů, čištění komínů Brno

GFX | images | kominy_cisteni.JPGProvádíme  odborné kontroly komínů v lokalitě Brno a okolí . Spolehlivé zkontrolování zkušeným kominíkem je zárukou vašeho bezpečí.  Ocelmat Brno  nabízí kontrolu komínu bez čekání a za dobrou cenu. Pokud chcete objednat službu „ kontrola komínů Brno “, pak volejte  608 911 841 .

Od ledna 2011 platí pro majitele nemovitostí povinnost provádět pravidelnou kontrolu komína, kterou musí zajistit kominík. Kontrola komína od pracovníků Ocelmat Brno zahrnuje odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty, její těsnosti a zhodnocení, zda je způsobilá pro provoz. Součástí je i kontrola požární bezpečnosti komína, vzhledem ke stavebnímu provedení a umístění hořlavých součástí stavby.

Výsledkem odborného kontrolního úkonu je tzv. Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty. Je předložena na speciálním formuláři, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti.

Pro oblast „Brno a okolí“ provádí kontroly komína:

  • kominík Lukáš Heimerle - 608 911 841
  • kominík Karel Ocelka -  603 145 305

Více o revizi komínů pro oblast Brno najdete zde.

Cena kontroly komína od Ocelmat Brno

GFX | images | cisteni_kominu.JPG
Čištění komínu Brno

Cena překontrolování komína bez čištění zpravidla vyjde na cca 500 Kč. Je třeba upozornit, že cena se může částečně navýšit s ohledem na složitost přístupu ke komínovým revizním otvorům nebo dle složitosti celého komínového systémů. Tyto případy jsou však výjimkou, která i tak není důvodem rapidního navýšení ceny prováděné kontroly.

V rámci služby „kontrola komína Brno“ lze provést i prohlídku speciální komínovou kamerou. Cena této související služby je 1500 – 2000 Kč (dle konkrétního komína). Je vhodné tuto proceduru provést, pokud je komín např. ucpaný, pro kontrolu komínové vložky, její těsnosti apod.  Provádí Lukáš Heimerle - 608 911 841.

Kontrola komínu není revize!

Je naší povinností vás upozornit, že výše popsané provedení kontroly komína nelze chápat jako uskutečnění  zákonem definované revize komína. Kontrolu provádí kominík pravidelně v odpovídajících intervalech. Naopak revize spalinových cest je vyžadována při výstavbě nového komína, jeho změny nebo napojení nového spotřebiče.

Kontrola komínu a legislativa

GFX | images | kominy_kontrola.JPG
Kontrola komína Brno

Problematiku kontroly komína upravuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů:

§ 2 Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

  1. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  2. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
  4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  5. posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší a ve lhůtách jím stanovených, se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.    

Přehledná tabulka – lhůty kontrol spalinové cesty dle legislativy

GFX | images | kontrola_kominu.JPG
Výsledek kontroly komína
GFX | images | kontrola_a_cisteni_kominu.JPG
Zadehtování zjištěné při kontrole komína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár tipů pro čištění komínu:   

Před čištěním komínu si oblékněte ochranný oblek, rukavice a ochranné brýle. Zajistěte také dostatečnou ventilaci prostoru, abyste minimalizovali vdechování sazí a dalších nečistot.

Před čištěním komínu zkontrolujte stav komínu a hledejte případné poškození, trhliny nebo nestabilitu. Pokud zaznamenáte vážné problémy, obraťte se na odborníka, sami nic dále neřešte.

Před zahájením čištění komínu umístěte před komín ochrannou plachtu nebo staré noviny, které zachytí odpadlé saze a nečistoty. Zamezte také průniku prachu a sazí do vnitřních prostor.

Použijte speciální komínový kartáč či další k tomu určené nářadí. Dbejte na to, aby byl kartáč při čištění komínu v neustálém kontaktu se stěnami komínu, abyste efektivně odstranili saze a nečistoty.

Pravidelně vybírejte/čistěte nádobu/místo, které je určeno k usazování kondenzátu.

Okominictví

Firma OCELMAT s.r.o. byla založena v roce 2007 a navázala na práci firmy Karel Ocelka z roku 1997. Od počátku své činnosti se naše kominictví specializuje na montáže, stavby a rekonstrukce komínů, frézování a vložkování komínů, realizace nerezových komínů, montáže krbových kamen i plynových kotlů. Zajišťujeme veškerý servis pro vaše komíny. 

Díky úzké spolupráci s výrobci komínových systémů si udržujeme neustálý přehled o novinkách, změnách v legislativě a obecně o dění v oblasti komínové techniky tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout vždy jen to nejkvalitnější a nejvýhodnější řešení nejen v oblasti čištění a kontroly komínů.

V případě vašeho zájmu o službu "kontrola a čištění komína Brno" nás kontaktujte zde.

-----------------

Tematické určení obsahu stránky: kontrola komínů Brno, čištění komínů Brno, kontrola spalinové cesty Brno, kontroly komínů, čištění komínů Brno, čištění komína, revize komínu.