Kontrola komínů – Ocelmat Brno

Čištění a kontrola komínů - Ocelmat

Provádíme odborné kontroly komínů v lokalitě Brno a okolí. Spolehlivé zkontrolování zkušeným kominíkem je zárukou vašeho bezpečí. Ocelmat Brno nabízí kontrolu komínu bez čekání a za dobrou cenu. Pokud chcete objednat službu „kontrola komínů Brno“, pak volejte 608 911 841.

Od ledna 2011 platí pro majitele nemovitostí povinnost provádět pravidelnou kontrolu komína, kterou musí zajistit kominík. Kontrola komína od pracovníků Ocelmat Brno zahrnuje odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty, její těsnosti a zhodnocení, zda je způsobilá pro provoz. Součástí je i kontrola požární bezpečnosti komína, vzhledem ke stavebnímu provedení a umístění hořlavých součástí stavby.

Výsledkem odborného kontrolního úkonu je tzv. Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty. Je předložena na speciálním formuláři, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti.

Pro oblast „Brno a okolí“ provádí kontroly komína:

  • Lukáš Heimerle - 608 911 841
  • Karel Ocelka -  603 145 305

Cena kontroly komína od Ocelmat Brno

Čištění a kontrola komínů - Ocelmat

Cena překontrolování komína bez čištění zpravidla vyjde na cca 500 Kč. Je třeba upozornit, že cena se může částečně navýšit s ohledem na složitost přístupu ke komínovým revizním otvorům nebo dle složitosti celého komínového systémů. Tyto případy jsou však výjimkou, která i tak není důvodem rapidního navýšení ceny prováděné kontroly.

V rámci služby „kontrola komína Brno“ lze provést i prohlídku speciální komínovou kamerou. Cena této související služby je 1500 – 2000 Kč (dle konkrétního komína). Je vhodné tuto proceduru provést, pokud je komín např. ucpaný, pro kontrolu komínové vložky, její těsnosti apod. Provádí Lukáš Heimerle - 608 911 841.

Kontrola komínu není revize!

Je naší povinností vás upozornit, že výše popsané provedení kontroly komína nelze chápat jako uskutečnění zákonem definované revize komína. Kontrolu provádí kominík pravidelně v odpovídajících intervalech. Naopak revize spalinových cest je vyžadována při výstavbě nového komína, jeho změny nebo napojení nového spotřebiče.

Kontrola komínu a legislativa

Čištění a kontrola komínů - Ocelmat

Problematiku kontroly komína upravuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů:

§ 2 Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

  1. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  2. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
  4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  5. posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší a ve lhůtách jím stanovených, se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.Přehledná tabulka – lhůty kontrol spalinové cesty dle legislativyČištění a kontrola komínů - OcelmatČištění a kontrola komínů - Ocelmat